HAE UUSIMMAT TYÖPAIKAT

TOIMIMME YHTEISTYÖSSÄ TYÖTTÖMIEN YHDISTYKSEN KANSSA

HAE UUSIMMAT TYÖPAIKAT

TOIMIMME YHTEISTYÖSSÄ TYÖTTÖMIEN YHDISTYKSEN KANSSA

Käyttöehdot

 

Käyttäjätiliin liittyvien oikeuksien ja vastuiden ymmärtäminen

 

Tällä sivulla on ilmoitettu ne Käyttöehdot (“Ehdot”), joiden mukaisesti sinä (“Käyttäjä”) saat käyttää Jakomon Sivustoja ja Palveluita (kuten kumpikin on määritelty jäljempänä).

Nämä ehdot muodostavat sitovan sopimuksen Käyttäjän ja Jakomon välillä, joka vastaa verkkosivuston toiminnasta Käyttäjän asuinmaassa tai siinä maassa, jossa yrityksen pääkonttori sijaitsee (“Jakomo”), ja Käyttäjän katsotaan hyväksyneen ne aina avatessaan jonkin Jakomon Sivuston tai Jakomon Palvelun tai käyttäessään niitä. Mikäli et hyväksy tässä ilmaistuja Ehtoja, älä käytä Jakomon Sivustoja ja Jakomon Palveluita.

Jakomon Sivustot määritellään kaikkina verkkosivustoina, jotka ovat Jakomon hallinnassa osittain tai muulla tavalla ja jotka sisältävät Jakomon Palveluita. Jakomon Palvelut määritellään Jakomon tarjoamina sovelluksina ja palveluina, mukaan lukien verkkopalvelu työtilaisuuksien julkaisuun ja etsimiseen sekä mukaan lukien mikä tahansa sovellus johon pääsy tapahtuu Facebook-alustan kautta ja/tai minkä tahansa mobiili- tai muun liitännän kautta joka sallii sellaisen sovelluksen käytön (kokonaisuudessaan “Jakomon Palvelut”).

Jakomo voi muokata näitä Ehtoja milloin tahansa julkaisemalla päivitetyn version tällä Verkkosivulla. Ajan tasalla olevat ehdot tulisi käydä tarkistamassa tällä sivuilla säännöllisesti, sillä ne ovat sitovia.

Näitä Ehtoja rikkovien Käyttäjien pääsy Jakomon Sivustoille ja käyttöoikeus niihin voidaan keskeyttää tai päättää Jakomon harkinnan mukaisesti.

Käyttäjien on oltava 16-vuotiaita vieraillakseen Jakomon Sivustoilla tai käyttääkseen niitä millään tavalla. Lisäksi alle 18-vuotiaan henkilön tai henkilön, joka ei ole lainkäyttöalueensa määrittelyn mukaan täysi-ikäinen, tulee käyttää kaikkia Jakomon Sivustoja vanhempansa, laillisen holhoojan tai muun vastuullisen aikuisen valvonnassa.

1. Jakomon Sisällön käyttö.

Jakomo sallii Käyttäjälle näiden Ehtojen mukaisesti pääsyn ja käyttöoikeuden Jakomon Sivustoille ja Jakomon Sisältöön (kuten määritelty jäljempänä), sekä antaa luvan ladata ja tulostaa Jakomon Sivustoilla tai niiltä saatavilla olevan sisällön yksinomaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Jakomon Sivustojen sisältö, kuten ulkoasut, tekstit, grafiikat, kuvat, videot, tiedot, logot, painikkeiden kuvakkeet, ohjelmistot, äänitiedostot ja muu Jakomon sisältö (yhteisesti “Jakomon Sisältö”), on tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden lakien suojaamaa. Kaikki Jakomon Sisältö on Jakomon tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Kaiken Jakomon sivustoilla olevan sisällön kokoonpano (tarkoittaen kokoelmaa, järjestelyä ja koostetta) on yksinomaan Jakomon omaisuutta, ja sitä suojaavat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut lait. Jakomon Sisällön luvaton käyttö saattaa rikkoa näitä lakeja ja/tai sovellettavia viestinnällisiä säännöksiä ja asetuksia, ja se on ankarasti kielletty. Kaikki alkuperäisen Jakomon Sisällön sisältämät tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin, palvelumerkkiin ja muut omistusoikeuteen liittyvät tiedonannot on sisällytettävä kaikkiin Jakomon sisällöstä otettuihin hyväksyttyihin kopioihin.

Kaikki koodi, jonka Jakomo luo Jakomon sisällön tai minkä tahansa Jakomon Sivuston muodostavien sivujen laatimiseksi tai esittämiseksi, on myös Jakomon tekijänoikeuksien suojaamaa, ja tällaisen koodin kopiointi tai muokkaus on kiellettyä sovellettavan lain mukaan.

Käyttäjä sitoutuu olemaan myymättä tai muuttamatta Jakomon Sisältöä. Jakomon Sisältöä ei saa monistaa, asettaa nähtäville, julkisesti esittää, jakaa tai muutoin käyttää millään tavalla julkisiin tai mainontatarkoituksiin tuotteiden ja palveluiden yhteydessä, jotka eivät kuulu Jakomon Sivustoille, tavalla joka todennäköisesti aiheuttaa sekaannuksia kuluttajien keskuudessa, tavalla joka vähättelee tai halventaa Jakomoa tai sen lisenssinantajia, tavalla joka heikentää Jakomon tai sen lisenssinantajan omaisuuden arvoa tai tavalla joka muutoin rikkoo Jakomon tai sen lisenssinantajien immateriaalioikeuksia. Lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan väärinkäyttämättä Jakomon Sisältöä muilla tavoin. Jakomon Sisällön käyttö toisessa sovelluksessa, toisella kotisivulla tai toisessa verkkoon liittyvässä tietokoneympäristössä missä tahansa tarkoituksessa on kiellettyä. Kaikki koodit, jotka Jakomo kehittää tuottaakseen tai näyttääkseen mitä tahansa Jakomon Sisältöä tai sivuja, joista Sovellus tai Palvelu koostuu, kuuluvat Jakomon tekijänoikeussuojan piiriin eikä kyseessä olevia koodeja ei saa kopioida tai muunnella.

2. Jakomon Palvelujen käyttö.

Ainoastaan töitä ja/tai työelämän ohjeita etsivät henkilöt ja työntekijöitä etsivät työnantajat saavat käyttää Jakomon Sivustojen työpaikkailmoituksia, CV-tietokantaa (“Jakomon CV-tietokanta”) ja muita ominaisuuksia. Lisäksi yksityiset henkilöt saavat käyttää Jakomon Verkostoa sallittuihin ammatillisiin ja henkilökohtaisiin verkostointitarkoituksiin. Jakomon palveluiden käyttö riippuu myös mahdollisista muista sopimuksista, joita Käyttäjällä saattaa olla Jakomon kanssa. Mikäli nämä Ehdot ja mahdollinen Jakomon kanssa solmittu sopimus ovat ristiriidassa, sopimuksen ehdot pysyvät lainvoimaisina. Tässä yhteydessä käytettyä termiä ”julkaista” käytetään tarkoittamaan jollekin Jakomon sivustolle lähetettävää, julkaistua tai näkyville asetettua tietoa.

Kaikki Jakomon käyttäjät suostuvat siihen, että eivät:

(a) välitä, julkaise, jakele, säilytä tai tuhoa materiaalia, mukaan lukien rajoituksetta Jakomon Sisältöä, minkään sovellettavan lain tai säännöksen vastaisesti, mukaan lukien rajoituksetta sellaiset lait tai säännökset, joissa säädetään henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä tai siirtämisestä, tai Jakomon tietosuojakäytännön vastaisesti;

(b) suorita mitään toimenpiteitä, jotka kuormittavat jonkin Jakomon Sivuston infrastruktuuria kohtuuttoman tai suhteettoman paljon;

(c) käytä mitään laitetta Jakomo-sivustoilla liikkumiseen tai tietojen etsimiseen niistä, paitsi Sivustolla saatavilla olevia työkaluja, yleisesti saatavilla olevia kolmannen osapuolen internet-selaimia tai muita Jakomon hyväksymiä työkaluja;

(d) käytä tietojen louhintaa, robotteja tai vastaavanlaisia tiedonkeruu- tai louhintamenetelmiä;

(e) riko tai yritä rikkoa Jakomon Sivustojen tietoturvaa, mukaan lukien yrittämällä tutkia, kartoittaa tai testata järjestelmän tai verkon haavoittuvuutta tai murtaa turva- tai todentamiskeinoja ilman asianmukaista lupaa;

(f) väärennä mitään TCP/IP-paketin otsikkoa tai mitään otsikon tietojen osaa missään sähköpostissa tai uutisryhmäviestissä;

(g) takaisinmallinna (mm. muuta lähdekoodiksi) tai pura mitään Jakomon Sivuston osia;

(h) koosta, kopioi tai toisinna mitään Jakomon sisältöä tai Jakomon sivustoilta saatavilla olevaa tietoa, mukaan lukien vanhentuneet työpaikkailmoitukset, muuten kuin näiden Ehtojen sallimalla tavalla;

(i) kehystä tai linkitä mihinkään Jakomon sisältöön tai Jakomon sivustoilta saatavilla olevaan sisältöön, ellei näissä Ehdoissa sallita sitä;

(j) julkaise mitään sisältöä tai materiaaleja, joissa mainostetaan tai suositellaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai laittomia toimia, tai suositellaan tai tarjotaan ohjeistusta laittomiin toimiin tai muihin näissä Ehdoissa kiellettyihin toimiin, kuten laittomien aseiden valmistamiseen tai ostamiseen, yksityisyyden loukkaamiseen, tietokonevirusten tai laittomasti kopioidun median tarjoamiseen tai luomiseen;

(k) julkaise CV:tä tai hae työtä toisen osapuolen puolesta;

(l) siirrä mitään työnantajalta tullutta yhteydenottoa millekään edustajalle, toimistolle tai muulle kolmannelle osapuolelle;

(m) pidä useampaa kuin yhtä kappaletta samasta CV:stä samaan aikaan julkisesti saatavilla;

(n) luovuta kolmannelle osapuolelle minkään Jakomon sivuston käyttäjätunnuksia;

(o) pääse käsiksi tietoihin, joita ei ole tarkoitettu Käyttäjälle tai kirjaudu palvelimelle tai käyttäjätilille, joihin pääsyyn Käyttäjällä ei ole valtuuksia;

(p) julkaise tai lähetä millekään Jakomon Sivustolle mitään epätäydellisiä, vääriä tai paikkansapitämättömiä biografisia tietoja tai tietoja, jotka eivät ole Käyttäjän omia;

(q) julkaise sellaista sisältöä, joka sisältää sivuja, joille pääsy on rajoitettu tai salasanan takana, tai piilotettuja sivuja tai kuvia;

(r) pyydä salasanoja tai henkilötietoja muilta Käyttäjiltä;

(s) poista tai muuta mitään toisen henkilön tai tahon julkaisemaa materiaalia;

(t) häiritse mitään ryhmää, yritystä tai henkilöä tai yllytä tai puolla näiden häiritsemistä;

(u) lähetä ei-toivottua postia tai sähköpostia, soita ei-toivottuja puheluita tai lähetä ei-toivottuja fakseja, joissa markkinoidaan ja/tai mainostetaan tuotteita tai palveluita jollekin käyttäjälle, tai ota yhteyttä käyttäjiin, jotka ovat nimenomaisesti pyytäneet, että Käyttäjä ei ottaisi heihin yhteyttä;

(v) yritä häiritä mitään Käyttäjille suunnattua palvelua tai isäntäkoneen tai verkon toimintaa, mukaan lukien rajoituksetta seuraavia keinoja käyttämällä: viruksen lähettäminen jollekin Jakomon Sivustolle, ylikuormittaminen, “floodaus”, “spämmäys”, “sähköpostipommitus” tai “pysäyttäminen”;

(w) mainosta tai suosittele laitonta tai luvatonta kopiota toisen henkilön teoksesta, joka on tekijänoikeuksien suojaamaa, esimerkiksi tarjoamalla tai saattamalla saataville laittomasti kopioituja tietokoneohjelmia tai linkkejä niihin, tarjoamalla tai saattamalla saataville tietoa valmistajan asentamien kopiosuojalaitteiden kiertämiseksi, tai tarjoamalla tai saattamalla saataville laittomasti kopioitua musiikkia tai muuta mediaa tai linkkejä laittomasti kopioituun musiikkiin tai muihin mediatiedostoihin;

(x) käytä Jakomon Palveluja mihinkään lainvastaiseen tarkoitukseen tai laittomaan toimintaan, tai julkaise tai lähetä sisältöä, CV:itä tai työpaikkailmoituksia, jotka ovat herjaavia, kunniaa loukkaavia, implisiittisesti tai eksplisiittisesti loukkaavia, vulgaareja, säädyttömiä, uhkaavia, vihamielisiä, rasistisia, syrjiviä, luonteeltaan uhkaavia tai aiheuttavat todennäköisesti ärtymystä, hankaluuksia, nöyryytystä tai ahdistusta, tai saattavat aiheuttaa jonkun henkilön häirintää, tai sisältävät linkkejä pornografiseen, epäsiveelliseen tai peittelemättömän seksuaaliseen materiaaliin, Jakomon harkinnan mukaan määriteltyinä; tai 

(y) julkaise CV:tä, joka ei ole aito ja jonka tarkoituksena on mainostaa tai markkinoida tuotteita tai palveluja.

Järjestelmän tai verkon tietoturvan rikkomukset saattavat johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Jakomo tutkii tapaukset, joihin saattaa liittyä tällaisia rikkomuksia ja saattaa toimia viranomaisten kanssa yhteistyössä tällaisiin rikkomuksiin osallisien Käyttäjien asettamiseksi syytteeseen.

Käyttäjä on vastuussa soveltuvin osin tilinsä, Profiilinsa ja salasanojensa luottamuksellisuuden säilyttämisestä. Salasanaa tai muita tilin käyttötietoja ei saa luovuttaa millekään toiselle osapuolelle tilapäisesti tai pysyvästi, ja Käyttäjä on vastuussa kaikesta Jakomon Sivustojen käytöstä, joka tapahtuu hänen käyttäjätunnuksillaan tai salasanoillaan hänen luvallaan tai ilman hänen lupaansa. Käyttäjä suostuu ilmoittamaan Jakomoille välittömästi kaikesta tilinsä, Profiilinsa tai salasanojensa luvattomasta käytöstä.

3. Työnantajia koskevat lisäehdot.

Työnantajat ovat yksin vastuussa ilmoituksistaan Jakomon Sivustoilla. Jakomoia ei katsota työnantajaksi mihinkään Jakomon Sivustojen käyttöön liittyen, eikä Jakomo ole vastuussa mistään työhönottopäätöksistä, jotka jokin Jakomon Sivustoilla työpaikkailmoituksia julkaiseva taho on tehnyt, syystä riippumatta.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että mikäli hän peruu työnantajatilinsä tai se lopetetaan, kaikki Käyttäjän tilitiedot Jakomoissa, mukaan lukien tallennetut CV:t, verkostokontaktit ja sähköpostilistat, merkitään poistetuiksi ja saatetaan poistaa Jakomon tietokannoista. Tiedot saattavat pysyä saatavilla jonkin aikaa johtuen tällaisen poistoprosessin etenemisviiveistä Jakomon verkkopalvelimissa.

Jotta Jakomo voisi suojella Jakomon Yhteisön käyttäjiä kaupalliselta mainonnalta tai pyynnöiltä, Jakomo pidättää oikeuden rajoittaa työnantajien Käyttäjille lähettämät sähköpostit oman harkintansa mukaan sopivaksi katsomaansa määrään.

Sivustojen kautta voi myös olla saatavilla Käyttäjäsisällöstä johdettuja Ehdokasprofiileja. Jakomo ei anna mitään takeita tällaisten johdannaisten teosten täsmällisyydestä tai paikkansapitävyydestä, tai niiden sopivuudesta työnantajien arvioitavaksi. Johdannaiset profiilit saattavat erota merkittävästi Käyttäjäsisällöstä.

Työpaikkailmoitukset

Työpaikkailmoitus ei saa sisältää:

 

(a) mitään hyperlinkkejä, paitsi sellaisia, joihin Jakomo on nimenomaan antanut luvan; 

(b) hakusanoja, jotka ovat harhaanjohtavia, lukukelvottomia tai ”piilotettuja”, toistettuja hakusanoja tai esitetyn työtilaisuuden kannalta epäolennaisia hakusanoja, kuten Jakomo on kohtuulista harkintaa käyttäen määritellyt;

(c) Jakomoon liittymättömien yritysten nimiä, logoja tai tavaramerkkejä, paitsi Käyttäjän asiakkaan nimi, logo ja tavaramerkki, ellei Jakomo ole nimenomaisesti suostunut muuhun;

(d) ilmoitukseen liittymättömien yliopistojen, kaupunkien, alueiden, kuntien tai maiden nimiä;

(e) enemmän kuin yhden työpaikan tai työpaikan kuvauksen, enemmän kuin yhden sijaintipaikan tai enemmän kuin yhden työpaikkakategorian, ellei tuote salli tätä;

(f) epätäsmällistä, väärää tai harhaanjohtavaa tietoa; ja

(g) materiaalia tai linkkejä materiaaliin, jossa hyväksikäytetään ihmisiä seksuaalisesti, väkivalloin tai muulla tavalla, tai jossa kerätään henkilötietoja alle 16-vuotiailta.

 

Jakomon työpaikkailmoitusta tai Jakomon Verkostoa ei saa käyttää: 

 

(a) työpaikkailmoitusten julkaisemiseen tavalla, joka ei ole sovellettavien paikallisten, kansallisen ja kansainvälisten lakien mukaista, mukaan lukien rajoituksetta lait, jotka liittyvät työhön ja työllisyyteen, yhdenvertaisiin työllistymismahdollisuuksiin ja työllistymiskelpoisuusvaatimuksiin, tietosuojaan, tietoihin pääsyyn ja niiden käyttämiseen, sekä immateriaalioikeuksiin; 

(b) sellaisten työpaikkailmoitusten julkaisemiseen, joissa työllistymiseen edellytetään jonkin tietyn maan kansalaisuutta tai lainvoimaista pysyvää oleskelulupaa jossakin maassa, ellei muuta vaadita lain, säännösten, hallinnollisen määräyksen, tai läänin, alueen tai paikallisen julkishallinnollisen sopimuksen noudattamiseksi;

(c) sellaisten työpaikkailmoitusten julkaisemiseen, joihin liittyy jokin seulontavaatimus tai kriteeri, mikäli tällainen vaatimus tai kriteeri ei ole tosiasiallinen ja lainmukainen vaatimus työpaikkailmoituksen yhteydessä ilmoitetussa tehtävässä;

(d) Jakomon kilpailijoiden työpaikkojen tai kilpailijoiden muiden mainosten julkaisemiseen, tai sellaisten työpaikkojen tai muun sisällön julkaisemiseen, jotka sisältävät linkkejä Jakomon kilpaileville sivustoille;

(e) tuotteiden tai palvelujen myymiseen, markkinointiin tai mainostamiseen;

(f) ilmoitusten julkaisemiseen minkäänlaisesta franchising-sopimuksesta, pyramidipelistä, “klubijäsenyydestä”, jälleenmyyntisopimuksesta, monitasomarkkinointimahdollisuudesta tai myyntiedustustoimistojärjestelystä;

(g) ilmoitusten julkaisemiseen mistään liiketoimintamahdollisuudesta, joka vaatii etukäteis- tai kausimaksua tai edellyttää muiden jäsenten, alijakelijoiden tai aliagenttien rekrytoimista;

(h) ilmoitusten julkaisemiseen mistään sellaisesta liiketoimintamahdollisuudesta, josta maksetaan ainoastaan komissio, ellei ilmoituksessa ilmaista selkeästi, että avoimesta tehtävästä maksetaan ainoastaan komissio, ja kuvaillaan selkeästi se tuote tai palvelu, jota työnhakija tulisi myymään;

(i) minkään sellaisen tilaisuuden mainostamiseen, jossa ei ole kyse vilpittömissä aikeissa työllistämisestä;

(j) työpaikkailmoitusten julkaisemiseen millään Jakomon sivustoilla malli-, näyttelijä-, kyky-, tai viihdetoimistojen puolesta tai koskien kykyjenetsijän tehtäviä;

(k) seksipalveluiden mainostamiseen tai työntekijöiden etsimiseen seksuaalisluonteisiin työpaikkoihin;

(l) ihmisen ruumiinosien käytön tai ihmisen osien lahjoittamisen pyytämiseen, mukaan lukien rajoituksetta lisääntymiseen liittyvät palvelut kuten munasolun lahjoittaminen ja kohdunvuokraus;

(m) tietyn poliittisen puolueen, poliittisen ohjelman, poliittisen kannan tai kysymyksen tukemiseen;

(n) tietyn uskonnon markkinointiin;

(o) sellaisista työpaikoista ilmoittamiseen, jotka sijaitsevat maissa, joihin kohdistuu Yhdysvaltain hallinnon talouspakotteita; ja

(p) paitsi sovellettavan lain salliessa, sellaisten työpaikkojen julkaisuun, joissa edellytetään hakijan antavan tietoja liittyen hänen (i) rodulliseen tai etniseen alkuperäänsä (ii) poliittisiin näkemyksiinsä (iii) elämänkatsomuksellisiin tai uskonnollisiin näkemyksiinsä (iv) jäsenyyteensä ammattiliitossa (v) fyysiseen tai henkiseen terveydentilaansa (vi) sukupuolielämäänsä (vii) tekemiinsä rikoksiin tai oikeudenkäyntimenettelyihinsä tai (vii) ikäänsä.

 

Jakomo pidättää oikeuden poistaa miltä tahansa Jakomon sivustolta minkä tahansa työpaikkailmoituksen, joka ei Jakomon kohtuullisen harkinnan mukaan ole yllä olevien Ehtojen mukainen, tai mikäli sellaista sisältöä on julkaistu, jonka Jakomo uskoo olevan Jakomon edun vastaista.

Mikäli Käyttäjä missään vaiheessa Jakomon Palveluja käyttäessään vääristelee tosiasioita Jakomolle tai muuten johtaa Jakomoa harhaan liiketoimiensa luonteen suhteen, Jakomolla on perusteet päättää Jakomon Palvelujen käyttöoikeus käyttäjän osalta.

CV-tietokanta

Jakomon CV-tietokannan käyttö Työnantajien toimesta

 

Jakomon CV-tietokantaa tulee käyttää näiden Ehtojen ja mahdollisen Jakomon kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti. Jakomon CV-tietokantaa tulee käyttää kaikkien sovellettavien yksityisyydensuoja- ja tietosuojalakien mukaisesti, ja Käyttäjä suostuu lisäksi olemaan paljastamatta mitään Jakomon CV-tietokannasta peräisin olevia tietoja millekään kolmannelle osapuolelle, ellei Käyttäjä ole valtuutettu rekrytointitoimisto, henkilöstönvälitystoimisto, mainos- tai muu toimisto, tai käyttää CV:tä nimenomaisesti työllistämistarkoituksiin. 

Käyttäjän on suoritettava asianmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet Jakomon CV-tietokannasta saatujen tietojen suojaamiseksi katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, julkitulolta, muuttumiselta tai tuhoutumiselta. Käyttäjä ei saa luovuttaa CV-tietokannan käyttäjien määrään perustuvan lisenssin kirjautumistunnuksia kolmannelle osapuolelle, eikä luovuttaa CV-tietokannan kertamaksulisenssin kirjautumistunnuksia millekään taholle.

 

Jakomon CV-tietokantaa ei saa käyttää: 

 

a) mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin työnantajana työntekijöiden etsimiseen, mukaan lukien rajoituksetta mainoskampanjat, tuotteet tai palvelut CV:iden haltijoille; 

(b) ei-toivottujen puheluiden soittamiseen tai ei-toivottujen faksien, postin, sähköpostin tai uutiskirjeiden lähettämiseen CV:iden haltijoille, tai yhteyden ottamiseen johonkin henkilöön, ellei tämä ole suostunut yhteydenottoon (kun suostumusta vaaditaan, tai ellei nimenomaista suostumusta vaadita, kun henkilö on ilmoittanut, ettei halua saada yhteydenottoja); tai

(c) hakijoiden hankintaan tai yhteyden ottamiseen työnhakijoihin tai CV:n haltijoihin liittyen uramessuihin ja kohdassa 3 kiellettyihin liiketoimintamahdollisuuksiin.

 

4. Työnhakijoita koskevat lisäehdot.

 

Kun Käyttäjä rekisteröityy jollekin Jakomon Sivustolle, häntä pyydetään luomaan käyttäjätili ja antamaan Jakomoille tiettyjä tietoja, mukaan lukien rajoituksetta voimassa oleva sähköpostiosoite (“Käyttäjän Tiedot”).  

Lähetetyn Profiilin on oltava paikkansapitävä ja kuvattava Käyttäjää, yksittäistä henkilöä. Profiilissa edellytetään vakiokenttien täyttämistä, eikä näihin kenttiin saa sisällyttää puhelinnumeroita, katuosoitteita, sähköpostiosoitteita tai muita yhteystietoja, paitsi sukunimi ja URL-osoitteet.

Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy olevansa yksin vastuussa minkä tahansa Jakomon Sivustoille asettamansa CV:n tai sen sisältämän materiaalin muodosta, sisällöstä ja paikkansapitävyydestä.

Jakomo pidättää oikeuden tarjota Käyttäjälle kolmannen osapuolen palveluja ja tuotteita niiden preferenssien perusteella, jotka tämä määrittelee rekisteröityessään ja milloin tahansa sen jälkeen, tai joiden vastaanottamiseen Käyttäjä on suostunut. Tällaisia tarjouksia voivat tehdä Jakomo tai kolmannet osapuolet.

Käyttäjä ymmärtää ja suostuu siihen, ettei hänellä ole omistusoikeuksia käyttäjätiliinsä, ja että jos hän peruuttaa Jakomo-käyttäjätilinsä tai hänen Jakomo-käyttäjätilinsä suljetaan, kaikki kyseisen käyttäjätilin tiedot Jakomossa – mukaan lukien CV:t, Profiilit, saatekirjeet, tallennetut työpaikat ja kyselyt – merkitään poistetuiksi, saatetaan poistaa Jakomon tietokannoista ja tullaan poistamaan Jakomon Sivustojen julkisilta alueilta. Tiedot saattavat pysyä saatavilla jonkin aikaa johtuen tällaisen poistoprosessin etenemisviiveistä Jakomon verkkopalvelimissa. Lisäksi kolmannet osapuolet saattavat säilyttää tallennettuja kopioita Käyttäjän Tiedoista. 

Jakomo pidättää oikeuden poistaa käyttäjätilin ja kaikki Käyttäjän Tiedot, mikäli ne ovat olleet huomattavan pitkään käyttämättöminä.

5. Käyttäjäsisältö ja Lähetetty Materiaali.

Käyttäjä ymmärtää, että kaikki tiedot, tekstit, ohjelmistot, musiikit, äänet, valokuvat, grafiikat, videot, mainokset, viestit tai muut materiaalit, jotka lähetetään, julkaistaan tai asetetaan näytteille Jakomon Sivustolle tai sellaisen kautta (“Käyttäjäsisältö”) ovat yksin sen henkilön vastuulla, jolta tällainen Käyttäjäsisältö on peräisin. Jakomo ei vaadi omistusoikeutta tai valtaa mihinkään Käyttäjäsisältöön. Käyttäjä tai lisenssinantajana oleva kolmas osapuoli, soveltuvin osin, säilyttää kaikki patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeudet kaikkeen Jakomon kautta tai Jakomossa lähettämäänsä, julkaisemaansa tai näytteille asettamaansa Käyttäjäsisältöön ja on vastuussa näiden oikeuksien asianmukaisesta suojaamisesta. Lähettämällä, julkaisemalla tai asettamalla näytteille Käyttäjäsisältöä Jakomossa tai sen kautta Käyttäjä antaa Jakomolle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, siirrettävissä olevan, alalisensoitavan lisenssin käyttää, jäljentää, muokata, levittää ja julkaista tällaista Käyttäjäsisältöä Jakomon kautta. Lisäksi lähettämällä, julkaisemalla tai asettamalla näytteille Käyttäjäsisältöä, joka on tarkoitettu suuren yleisön saataville, Käyttäjä antaa Jakomolle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan lisenssin jäljentää, muokata, levittää ja julkaista tällaista käyttäjäsisältöä Jakomon ja sen palvelujen markkinointitarkoituksissa. Jakomo lopettaa tämän lisenssinvaraisen käytön kaupallisessa mielessä kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun tällainen Käyttäjäsisältö on poistettu Jakomoista. Jakomo pidättää oikeuden kieltäytyä hyväksymästä, julkaisemasta, asettamassa näytteille tai välittää Käyttäjäsisältöä täysin oman harkintansa mukaisesti.

Käyttäjä myös vakuuttaa, että hänellä on oikeus myöntää yllä mainittu käyttöoikeus tai että oikeuksien (mukaan lukien moraaliset oikeudet sisältöön) omistaja on kokonaisuudessaan ja tosiasiassa luopunut kaikista mainituista oikeuksistaan sekä pätevästi ja peruuttamattomasti luovuttanut Käyttäjälle oikeuden myöntää yllä mainittu käyttöoikeus. Jos Käyttäjä julkaisee Käyttäjäsisältöä Jakomon Sivustojen julkisilla alueilla, hän sallii samalla muille Käyttäjille pääsyn tällaiseen Käyttäjäsisältöön sekä luvan asettaa näytteille, tarkastella, säilyttää ja jäljentää sitä henkilökohtaiseen käyttöön. Edellä mainitun mukaisesti tällaisen Jakomoon sijoitetun Käyttäjäsisällön omistaja säilyttää kaikki oikeudet, joita tällaiseen Käyttäjäsisältöön saattaa kohdistua. Jakomo voi käydä läpi ja poistaa Käyttäjäsisältöä, joka sen oman harkinnan mukaan rikkoo näitä Ehtoja, sovellettavia lakeja, sääntöjä tai säännöksiä, on herjaavaa, häiritsevää, loukkaavaa tai laitonta, tai loukkaa jonkin Jakomon Sivuston Käyttäjien oikeuksia, vahingoittaa heitä tai uhkaa heidän turvallisuuttaan. Jakomo pidättää oikeuden poistaa Käyttäjiä ja estää jatkossa heidän pääsynsä Jakomon Sivustoille ja/tai heitä käyttämästä Jakomon Palveluja sen johdosta, että he ovat rikkoneet Ehtoja tai sovellettavia lakeja, sääntöjä tai säännöksiä. Jakomo voi ryhtyä täysin oman harkintansa mukaisesti mihin tahansa tarpeellisiksi tai asianmukaisiksi katsomiin toimenpiteisiin, mikäli se uskoo, että tällainen Käyttäjäsisältö saattaisi synnyttää vastuun Jakomolle, vahingoittaa Jakomon brändiä tai julkisuuskuvaa, tai aiheuttaa Jakomolle Käyttäjien tai (kokonaisuudessaan tai osittain) internet-palveluntarjoajiensa tai muiden toimittajiensa palvelujen menetyksen.

 

Jakomo ei anna mitään vakuutuksia tai takuita Käyttäjäsisällön, Käyttäjäsisällöstä johdettujen teosten tai minkään muun Käyttäjien julkaiseman viestinnän totuudenmukaisuudesta, paikkansapitävyydestä tai luotettavuudesta, eikä Jakomo suosittele mitään Käyttäjien ilmaisemia mielipiteitä. Käyttäjä hyväksyy sen, että mahdollinen luottaminen muiden Käyttäjien julkaisemaan materiaaliin tapahtuu omalla vastuulla.

Seuraava lista sisältää osan Sovelluksessa kielletystä Käyttäjäsisällöstä. Lista on laadittu havainnollistamistarkoituksessa, eikä siten ole täydellinen lista kaikesta kielletystä Käyttäjäsisällöstä.

Sisältö, joka:

  • on peitellysti tai suorasti loukkaavaa, esimerkiksi Käyttäjäsisältö, joka sisältää, kannattaa tai edistää rasismia, kiihkoilua, syrjintää, vihaa tai kaikenlaista fyysistä vahinkoa mitä tahansa ryhmää tai yksilöä vastaan;
  • häiritsee, lietsoo häirintään tai puoltaa häirintää mihin tahansa ryhmään tai yksilöön liittyen;
  • sisältää ”roskapostin”, ”ketjukirjeiden”, ei-toivottujen massaviestien, ”spammauksen” tai ”kalastelu”-viestien levittämisen;
  • edistää tai tukee väärää tai harhaanjohtavaa tietoa tai rikollisia toimintoja tai loukkaavaa, uhkaavaa, säädytöntä, herjaavaa tai häpäisevää käytöstä;
  • edistää tai tukee toisen tekijänoikeuden alaan kuuluvan teoksen luvatonta kopiointia, esimerkiksi tarjoamalla tai asettamalla saataville laittomasti valmistettuja tietokoneohjelmia tai linkkejä niihin, tarjoamalla tai asettamalla saataville tietoa, jonka avulla valmistajan asentamat kopiointisuojalaitteet voidaan kiertää, tai tarjoamalla tai asettamalla saataville laitonta musiikkia tai muuta mediaa tai laittomaan musiikkiin tai muihin mediatiedostoihin johtavia linkkejä;
  • sisältää estettyjä tai salasanasuojattuja sivuja, tai piilotettuja sivuja tai kuvia;
  • näyttää tai ohjaa mihin tahansa pornografiseen, säädyttömään tai selvästi seksuaaliseen materiaaliin;
  • tarjoaa materiaalia tai ohjaa materiaaliin, jossa hyväksikäytetään alle 18-vuotiaita henkilöitä seksuaalisella, väkivaltaisella tai muulla tavalla, tai tavoittelee henkilökohtaisia tietoja alle 18-vuotiaalta;
  • tarjoaa ohjetietoja liittyen laittomiin toimintoihin tai muihin näissä ehdoissa kiellettyihin toimintoihin, sisältäen muun muassa laittomien aseiden valmistuksen ja ostamisen, jonkun yksityisyyden loukkaamisen, tietokonevirusten tarjoamisen tai luomisen, kaiken median laittoman kopioimisen; ja
  • tavoittelee salasanoja tai henkilökohtaisia identifiointitietoja toisilta käyttäjiltä.

 

Käyttäjän luoman profiilin on kuvailtava Käyttäjää yksittäisenä henkilönä. Sopimattomien ja kiellettyjen Profiilien esimerkkeihin sisältyy muun muassa Profiilit, jotka esittävät tai edustavat eläintä, paikkaa, elotonta esinettä, fiktiivistä hahmoa tai oikeaa yksilöä, joka kuitenkaan ei ole Käyttäjä.

Mihinkään Jakomon Verkostoon lähetettyyn Käyttäjäsisältöön ei saa sisällyttää tietoja, jotka saatetaan tulkita joko koko- tai osa-aikaista työtä etsiville henkilöille suunnatuksi suoraksi pyynnöksi, mainokseksi tai rekrytoinniksi koskien avoinna olevaa työpaikkaa. Jakomon Yhteisöjen Käyttäjien suojaamiseksi kaupallisilta mainoksilta tai yhteydenotoilta Jakomo pidättää oikeuden rajoittaa niiden sähköpostien tai muiden viestien määrää, jotka Käyttäjä voi lähettää muille Käyttäjille, sellaiseen määrään, jonka Jakomo katsoo sopivaksi oman harkintansa mukaan.

Jakomon Sivustojen kautta voi myös olla saatavilla Käyttäjäsisällöstä johdettuja Ehdokasprofiileja. Jakomo ei anna mitään takuita tällaisten johdettujen teosten täsmällisyydestä tai paikkansapitävyydestä tai niiden soveltuvuudesta työnantajien arvioitaviksi. Johdetut profiilit saattavat erota merkittävästi Käyttäjäsisällöstä.

Arvostamme Käyttäjiemme mielipiteitä ja otamme mielellämme vastaan palvelujamme ja Jakomon Sivustoja koskevia kommentteja. Pyydämme kuitenkin ottamaan huomioon, että politiikkamme ei salli meidän ottaa vastaan tai harkita muita kuin nimenomaisesti pyytämiämme luovia ideoita, ehdotuksia, keksintöjä tai materiaaleja. Vaikka arvostammekin palautetta palveluistamme, pyydämme olemaan täsmällinen palveluihimme liittyvissä kommenteissa, sekä olemaan lähettämättä luovia ideoita, keksintöjä, ehdotuksia tai materiaaleja. Jos meille lähetetään pyynnöstämme huolimatta luovia ehdotuksia, ideoita, piirroksia, malleja, keksintöjä tai muita tietoja (yhteisesti “Lähetetty Materiaali”), tämä Lähetetty materiaali on Jakomon omaisuutta tai vaihtoehtoisesti, mikäli Jakomo ei voi yksinomaisesti omistaa Lähetettyä Materiaalia, Käyttäjä myöntää Jakomolle rojaltivapaan, peruuttamattoman ja ikuisen käyttöoikeuden Lähetettyyn Materiaaliin, ja Jakomolla on rajoittamaton oikeus käyttää Lähettyä Materiaalia mihin tarkoitukseen tahansa, kauppallisesti tai muutoin, ilman korvausta Käyttäjälle tai muulle henkilölle. Mihinkään Lähetetyn materiaalin osaan ei kohdistu osaltamme minkäänlaista velvoitetta tai luottamuksellisuutta, emmekä ole velvollisia minkään Lähetetyn materiaalin käyttöön tai julkaisemiseen.

Erimielisyydet

Sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan erimielisyydet yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus.

6. Ilmoitukset väitetyistä tekijänoikeus- tai tavaramerkkirikkomuksista.Ilmoitukset väitetyistä tekijänoikeus- tai tavaramerkkirikkomuksista.

Mikäli on aihetta uskoa, että tekijänoikeuksien alainen teos tai tavaramerkki on ladattu, julkaistu tai kopioitu jollekin Jakomon Sivustolle ja siihen on pääsy tällaisella Jakomon Sivustolla tavalla, joka muodostaa tekijänoikeus- tai tavaramerkkirikkomuksen, pyydämme ottamaan yhteyttä Jakomoon sähköpostitse käyttämällä osoitetta [email protected] tai postitse seuraavaan osoitteeseen:

Jakomo Worldwide, Inc.
Attn: Legal Department-DMCA
5 Clock Tower Place, Suite 500
Maynard, Massachusetts 01754
USA

7. Käyttöoikeuksien poistaminen toisten tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia koskevien rikkomusten johdosta.

Jakomo kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia, ja pyydämme Käyttäjiämme ja sisältöpartnereitamme toimimaan samoin. Tekijänoikeuksien suojaamien teosten luvaton julkaisu, toisintaminen, kopiointi, jakelu, muuttaminen, julkinen esillepano tai julkinen esittäminen on tekijänoikeusrikkomus. Ehtona Jakomon sivustojen käyttämiselle Käyttäjä suostuu olemaan käyttämättä mitään Jakomon Sivustoa muiden henkilöiden immateriaalioikeuksien rikkomiseen millään tavalla. Jakomo pidättää oikeuden sulkea käyttäjätilin ja estää pääsyn Jakomon Sivustoille sellaisilta käyttäjiltä, jotka toistuvasti rikkovat toisten tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Jakomo pidättää oikeuden ryhtyä näihin toimenpiteisiin oman harkintansa mukaisesti rajoittaakseen pääsyä Sivustolle ja/tai sulkeakseen milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti käyttäjätilit sellaisilta käyttäjiltä, jotka rikkovat muiden immateriaalioikeuksia, oli kyseessä toistuva rikkomus tai ei, ilmoittaen tai ilmoittamatta siitä, ja ilman mitään vastuuta sitä Käyttäjää kohtaan, jonka tili on suljettu tai jonka pääsy on estetty. Edellä mainitusta huolimatta, mikäli Käyttäjä uskoo vilpittömästi, että hänestä on tehty väärin perustein ilmoitus tekijänoikeusrikkomusta koskien, pyydämme ottamaan yhteyttä vaatimustenmukaisuudesta ja petosten torjunnasta vastaavaan johtajan edellä mainitun mukaisesti.

8. Jakomon vastuu.

 Jakomon Sivustot toimivat muun muassa paikkoina, joissa (i) työnantajat voivat julkaista ilmoituksia avoimista työpaikoista sekä etsiä ja arvioida työnhakijoita, sekä joissa (ii) ehdokkaat voivat julkaista CV:itä ja Profiileja sekä etsiä ja arvioida avoimia työpaikkoja. Jakomo ei seulo tai sensuroi ilmoituksia, mukaan lukien tarjolla olevia Profiileja. Jakomo ei ole osallinen työnantajien ja työnhakijoiden välisessä varsinaisessa transaktiossa. Tämän seurauksena Jakomo ei ole vastuussa Käyttäjäsisällöstä, julkaistujen työpaikkojen tai CV:iden laadusta, turvallisuudesta tai laillisuudesta, ilmoitusten totuudenmukaisuudesta tai paikkansapitävyydestä, työnantajien kyvystä tarjota työtilaisuuksia hakijoille tai hakijoiden kyvystä täyttää avoimia työpaikkoja, eikä Jakomo anna mitään takuita mistään Jakomon sivustoilla olevista työpaikoista, CV:istä tai käyttäjäsisällöstä. Vaikka Jakomo pidättää oikeuden poistaa Käyttäjäsisältöä, CV:itä tai muuta materiaalia Jakomon Sivustoilta ajan mittaan oman harkintansa mukaisesti, Jakomo ei sitoudu tekemään niin ja lain sallimassa laajuudessa sanoutuu irti kaikesta vastuusta tällaisiin toimenpiteisiin ryhtymättä jättämisestä.

Jakomon Verkosto tarjoaa yksittäisille henkilöille paikan verkostoitumiseen ammatillisessa ja henkilökohtaisessa tarkoituksessa, eikä Jakomo seulo tai sensuroi Jakomon Sivustoilla olevia Profiileja tai Käyttäjäsisältöä. Jakomo ei osallistu varsinaiseen viestintään Käyttäjien välillä. Tämän seurauksena Jakomolla ei ole minkäänlaista valtaa Jakomon Sivustoille lähetettyjen Profiilien tai Käyttäjäsisällön paikkansapitävyyden, luotettavuuden, täydellisyyden tai täsmällisyyden suhteen, eikä se anna mitään takuita mistään Jakomon Sivustoilla olevasta Profiilista tai Käyttäjäsisällöstä.

On otettava huomioon, että asioimiseen tuntemattomien, alaikäisten tai vilpillisesti toimivien henkilöiden kanssa liittyy riskejä, mukaan lukien rajoituksetta fyysisten vahinkojen riski. Käyttäjä on vastuussa kaikista riskeistä, jotka liittyvät kanssakäymiseen sellaisten muiden henkilöiden kanssa, joihin muodostuu yhteys Jakomon sivustojen kautta. Muiden ihmisten tiedot saattavat itsessään olla loukkaavia, vahingollisia tai virheellisiä, ja joissain tapauksissa ne on nimetty virheellisesti tai harhaanjohtavasti. Odotamme Käyttäjien noudattavan varovaisuutta ja tervettä järkeä Jakomon Sivustoja käyttäessä.

Koska käyttäjän todentaminen internetissä on hankalaa, Jakomo ei voi vahvistaa eikä vahvista, että kukin Käyttäjä on se, joka väittää olevansa. Koska emme osallistu, emmekä voi osallistua Käyttäjien keskinäiseen kanssakäymiseen tai hallita osallistujien käyttäytymistä millään Jakomon Sivustolla, niin siinä tapauksessa että Käyttäjällä on erimielisyyttä yhden tai useamman muun Käyttäjän kanssa, Käyttäjä vapauttaa Jakomon (sekä edustajamme ja työntekijämme) lainsäädännön sallimassa laajuudessa kaikenlaisista ja -luonteisista tunnetuista ja tuntemattomista, epäillyistä ja odottamattomista, julkistetuista ja julkistamattomista vaateista, vaatimuksista ja vahingonkorvauksista (välittömistä ja välillisist�� sekä suorista ja epäsuorista), jotka johtuvat tällaisista erimielisyyksistä tai liittyvät niihin jollain tavalla.

Jakomon Sivustot ja Jakomon Sisältö saattavat sisältää epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Jakomo ei anna mitään takuita minkään Jakomon Sivuston tai Jakomon Sisällön paikkansapitävyydestä, luotettavuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta. Kaikkien Jakomon Sivustojen ja Jakomon Sisällön käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Jakomon Sivustoille tehdään määräajoin muutoksia, ja niitä voidaan tehdä milloin tahansa. Jakomo ei voi taata eikä lupaa mitään nimenomaisia tuloksia minkään Jakomon Sivuston käytöstä. Mitkään kirjalliset tai suulliset ohjeet tai tiedot, joita Käyttäjä on saanut Jakomolta tai joltakin Jakomon Sivustolta tai sellaisen kautta, eivät luo mitään takuuta, jota ei ole nimenomaisesti mainittu tässä.

Kalifornian asukkaat luopuvat oikeudestaan Kalifornian siviililain kohtaan 1542, jossa todetaan: “Yleinen vastuuvapauslauseke ei koske vahinkovelkojaa hyödyttäviä vaateita, joiden olemassaoloa vahinkovelkoja ei tiedä tai osaa aavistaa olevan olemassa luvanantohetkellä, ja joista tietoisena oleminen olisi olennaisesti vaikuttanut hänen sovittelutulokseensa vahinkovelallisen kanssa.”

Mikäli Käyttäjä asuu Puolassa, Käyttäjä tiedostaa että Puolan siviililain artiklan 558 momentin 1 nojalla Jakomon takuu koskien fyysisiä ja oikeudellisia virheitä tarjotuissa tuotteissa/palveluissa on suljettu pois.

Jakomo kannustaa Käyttäjiä säilyttämään varmuuskopiota kaikesta Käyttäjäsisällöstään. Jakomo ei ole lainsäädännön sallimassa laajuudessa missään tilanteessa vastuussa minkään Käyttäjäsisällön poistamisesta, katoamisesta tai luvattomasta muutoksesta.
Jakomo ei tarjoa tai anna mitään takuita mistään Jakomon Sivustojen kautta ostettujen kolmannen osapuolen tuotteiden tai palveluiden laadusta tai luonteesta, eikä mitään muuta vakuutusta tai takuuta. Kaikki tällaiset sitoumukset, vakuutukset ja takuut annetaan ainoastaan tällaisten kolmannen osapuolen tuotteiden tai palvelujen tarjoajan toimesta, kyseisen tarjoajan hyväksymien ehtojen mukaisesti.

Jos on aihetta uskoa, että jokin Sivustolla rikkoo näitä ehtoja, pyydämme ottamaan yhteyttä edellä osiossa 7 nimettyyn edustajaamme.

Mikäli Jakomolle ilmoitetaan sisällöstä tai muusta materiaalista, joiden väitetään olevan näiden Ehtojen vastaisia, Jakomo voi täysin oman harkintansa mukaan tutkia väitteen ja päättää, poistetaanko sisältö tai pyydetäänkö se poistamaan. Jakomolla ei ole Käyttäjiä kohtaan mitään velvoitetta tai vastuuta tällaisten toimien suorittamisesta tai suorittamatta jättämisestä.

 

9. Takuun vastuuvapauslauseke.

JAKOMO EI TAKAA LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, ETTÄ MIKÄÄN JAKOMON SIVUSTO TAI JAKOMON PALVELUT TOIMIVAT VIRHEETTÖMÄSTI JA ETTÄ SEN PALVELIMILLA EI OLE TIETOKONEVIRUKSIA TAI MUITA VAHINGOLLISIA MEKANISMEJA. JOS JONKIN JAKOMON SIVUSTON TAI JAKOMON SISÄLLÖN KÄYTTÖ JOHTAA HUOLLON TARPEESEEN, LAITTEIDEN TAI TIETOJEN KORVAAMISEN TARPEESEEN TAI MAHDOLLISIIN MUIHIN KUSTANNUKSIIN, JAKOMO EI OLE VASTUUSSA NÄISTÄ KUSTANNUKSISTA. JAKOMON SIVUSTOT JA JAKOMON SISÄLTÖ TARJOTAAN “SELLAISENA KUIN SE ON” ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. JAKOMO SANOUTUU LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA IRTI KAIKISTA TAKUISTA, SEKÄ NIMENOMAISISTA ETTÄ HILJAISISTA, MUKAAN LUKIEN TAKUU KÄYTTÖKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. JAKOMO EI ANNA MITÄÄN TAKUITA JAKOMON SISÄLLÖN, PALVELUJEN, OHJELMISTON, TEKSTIEN, GRAFIIKOIDEN JA LINKKIEN PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI AJANTASAISUUDESTA.

10. Vastuuvapauslauseke koskien välillisiä vahinkoja.

JAKOMO, SEN TOIMITTAJAT TAI JAKOMON SIVUSTOILLA MAINITUT KOLMANNET OSAPUOLET EIVÄT OLE LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA SATUNNAISET JA VÄLILLISET VAHINGOT, MENETETYT TUOTOT, TAI MENETETYISTÄ TIEDOISTA, MENETETYSTÄ TYÖTILAISUUDESTA TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ AIHEUTUVAT VAHINGOT) JOHTUEN JAKOMON SIVUSTOJEN JA JAKOMON SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKYVYTTÖMYYDESTÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO SE TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI MUUHUN OIKEUDELLISEEN KÄSITTEESEEN, JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ILMOITETAANKO JAKOMOILLE TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

11. Vastuun rajoitus.

JAKOMON SIVUSTOISTA, JAKOMON SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI NIIHIN LIITTYEN AIHEUTUVA JAKOMON ENIMMÄISVASTUU EI LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA YLITÄ $100 RIIPPUMATTA KANTEEN SYYSTÄ (OLIPA KYSE SOPIMUSVASTUUSTA, OIKEUDENVASTAISUUDESTA, TAKUURIKKOMUKSESTA TAI MUUSTA).

12. Linkit muille sivustoille.

Jakomon Sivustot sisältävät linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Nämä linkit tarjotaan Käyttäjille ainoastaan mukavuussyistä, eikä siksi, että Jakomo suosittelisi tällaisten kolmannen osapuolten verkkosivujen sisältöä. Jakomo ei ole vastuussa linkitettyjen kolmannen osapuolen sivustojen sisällöstä, eikä anna minkäänlaisia takuita tällaisten kolmannen osapuolen verkkosivustojen sisällöstä tai niillä olevien materiaalien paikkansa pitävyydestä. Linkitettyjen kolmansien osapuolten verkkosivustojen avaaminen tapahtuu omalla vastuulla.

13. Ei jälleenmyyntiä tai luvatonta kaupallista käyttöä

Käyttäjä suostuu olemaan myymättä tai siirtämättä näiden Ehtojen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan. Käyttäjä suostuu myös olemaan käyttämättä mitään Jakomon sivustoa luvatta mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin.

14. Korvausvastuu

Käyttäjä sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Jakomoa, sen kumppaneita ja niiden toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä ja edustajia, kaikilta vaateilta, kanteilta tai vaatimuksilta, mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset oikeudenkäynti- ja kirjanpitopalkkiot, jotka väitetysti aiheutuvat tai aiheutuvat (i) mistä tahansa Käyttäjäsisällöstä tai muusta materiaalista, jonka Käyttäjä toimittaa jollekin Jakomon Sivustolle, (ii) Jakomon sisällön käytöstä, tai (iii) näiden Ehtojen rikkomisesta. Jakomo ilmoittaa Käyttäjälle viipymättä tällaisesta vaateesta, kanteesta tai oikeudenkäyntimenettelystä.

15. Yleistä

Jakomo ei esitä väitteitä tai anna takuita sen suhteen, että Jakomon Sisältöä voitaisiin lain puitteissa tarkastella tai käyttää Suomen ulkopuolella. Jakomon Sisällön käyttö ei välttämättä ole laillista tietyille henkilöille tai tietyissä maissa. Avatessaan jonkin Jakomon Sivuston Käyttäjä toimii omalla vastuullaan ja on vastuussa lainkäyttöalueellaan voimassa olevien lakien noudattamisesta. Lisäksi kaikki Jakomon Sivustoilta ladatut ohjelmistot ovat Yhdysvaltain vientisäännöstelylakien alaisia, eikä niitä välttämättä saa ladata tai muulla tavoin viedä tai jälleenviedä (i) Kuubaan, Irakiin, Libyaan, Pohjois-Koreaan, Iraniin, Syyriaan tai mihin tahansa muuhun maahan (tai tällaisen maan kansalaiselle tai asukkaalle), jonka Yhdysvallat on asettanut kauppasaartoon tai (ii) kellekään henkilölle tai taholle, joka on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön erityisesti määrittämien kansalaisten luettelossa (Specially Designated Nationals list) tai Yhdysvaltain kauppaministeriön kieltoon asettamien tahojen luettelossa (Table of Denial Orders). Lataamalla tai käyttämällä tällaisia ohjelmistoja Käyttäjä vakuuttaa, että ei ole minkään tällaisen maan, yksilön tai tahon hallinnassa, tällaisen maan tai tahon kansalainen tai asukas, tai sijaitse sellaisessa.  

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Lainkäyttövalta kaikista tästä sopimuksesta aiheutuviin vaateisiin liittyen on ainoastaan Suomen toimivaltaltaisilla tuomioistuimilla. Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näiden Ehtojen säännöksen pätemättömäksi, ei tällaisen säännöksen pätemättömyys vaikuta näiden Ehtojen muihin säännöksiin, jotka pysyvät lainvoimaisina. Mitään luopumista näihin Ehtoihin sisältyvästä ehdosta ei voida katsoa pitempiaikaiseksi tai pysyväksi luopumiseksi tällaisesta ehdosta tai mistään muusta ehdosta. Lisäksi Jakomon jättämistä toimeenpanematta jotakin näihin Ehtoihin sisältyvistä ehdoista ei katsota tällaisesta ehdosta luopumiseksi, eikä se muulla tavoin vaikuta Jakomon kykyyn toimeenpanna tällaista ehtoa milloin tahansa tulevaisuudessa. Nämä Ehdot muodostavat Käyttäjän ja Jakomon välisen koko sopimuksen liittyen Jakomon Sivustojen käyttöön, paitsi sen osalta, mitä on nimenomaisesti määrätty lisäsopimuksessa, tiettyjä Jakomon sivustojen alueita koskevissa lisäehdoissa mukaan lukien Jakomon Tietosuojalausekkeessa ohjelmistolisenssissä tai Jakomon Sivustojen tietyillä sivuilla olevassa aineistossa. Näihin ehtoihin ei tehdä muutoksia muutoin kuin julkaisemalla korjattu versio tällä sivulla.

16. Lisäehdot

 

Tiettyihin Jakomon Sivustojen alueisiin kohdistuu lisäehtoja. Käyttämällä tällaisia alueita tai jotain osaa niistä Käyttäjä hyväksyy tällaisiin alueisiin sovellettavien lisäehtojen sitovan häntä.

Kartat ja maantieteelliset tiedot ovat tekijänoikeuksien suojaamia, ja niitä voidaan käyttää ainoastaan Jakomon tarjoaman internet-sovelluksen ja toiminnallisuuksien puitteissa. Kaikki muu maantieteellisten tietojen ja karttojen käyttö tai julkaisu on kiellettyä. 

17. Mobiilipalvelut

Mikäli Jakomon Sivustoja käytetään mobiililaitteella, Käyttäjä hyväksyy, että Jakomo voi saada tietoja mobiililaitteella tapahtuvasta Jakomon Sivustojen käytöstä sekä operaattorista, sisältäen muun muassa mobiilioperaattorisi, mobiililaitteesi tai fyysisen sijaintisi. Lisäksi Jakomon Sivustojen käyttäminen mobiililaitteella saattaa aiheuttaa datan näkymisen mobiililaitteessa ja sen kautta. Käyttämällä Jakomon Sivustoja mobiililaitteella Käyttäjä vakuuttaa, että mikäli Käyttäjä tuo Jakomo-tietojaan mobiililaitteelle, Käyttäjällä on oikeus jakaa välitetyt tiedot mobiilioperaattorin tai muun yhteyden toimittajan kanssa. Mikäli Käyttäjä muuttaa mobiilitiliään tai deaktivoi sen, hänen on viivytyksettä päivitettävä Jakomo-tilinsä välttyäkseen siltä, että hänelle tarkoitetut viestit lähetetään Käyttäjän vanhan numeron uudelle haltijalle. Tämän tekemättä jättäminen on Käyttäjän vastuulla. Käyttäjä hyväksyy olevansa vastuussa kaikista maksuista ja tarpeellisista suostumuksista liittyen Jakomon Sivustoille pääsemiseen mobiilioperaattorinsa välityksellä. Siksi Käyttäjän on aiheellista tarkistaa mobiilioperaattorilta ovatko Jakomon Sivustot ovat käytettävissä sekä kaikki ehdot liittyen näiden palveluiden käyttämiseen kyseisen mobiililaitteen välityksellä.

Käyttämällä mitä tahansa ladattavaa sovellusta Jakomon Sivustojen käyttämiseksi, Käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy kaikki Sovellusta koskevat loppukäyttäjän lisenssisopimusehdot, sekä niiden mahdolliset päivitykset.

18. Kesto ja päättyminen

Nämä Ehdot pysyvät lainvoimaisina niin kauan, kun olet jonkin Jakomon sivuston Käyttäjä. Jakomo pidättää oman harkintansa mukaisesti oikeuden mukaan lukien rajoituksetta poistaa Käyttäjäsisällön Jakomon sivustoilta ja päättää välittömästi rekisteröitymisen tai käyttöoikeuden Jakomon sivustoille ja/tai muihin Jakomon Käyttäjälle tarjoamiin palveluihin, mikäli Käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja tai mikäli Jakomo ei kykene varmistamaan tai todentamaan tietoja, jotka Käyttäjä lähettää rekisteröityessään Jakomon Sivustolle. Näiden Ehtojen tietyt säännökset pysyvät lainvoimaisina myös silloin, kun et enää ole Jakomon Sivustojen Käyttäjä, mukaan lukien Kohdat 1, 2, 5, 7–16.

 

 Jakomo Oy

Relanderinaukio 1e51
00570 Helsinki
ASIAKASPALVELU

09 315 44777

JAKOMO

Jakomo Oy on työntekijä- ja työnantajaprofiileita julkaiseva sivusto, joka yhdistää työn teettäjät ja tekijät. Työn teettäjä voi jättää Jakomon sivustolle työpaikkailmoituksia ja etsiä siihen sopivaa tekijää työnhakijoiden profiileista ja
työntekijät voivat hakea tarjottua työtä. Palvelu on suunnattu työtä vailla oleville työnhakijoille.

LUE LISÄÄ

JAKOMO

Jakomo Oy on työntekijä- ja työnantajaprofiileita julkaiseva sivusto, joka yhdistää työn teettäjät ja tekijät. Työn teettäjä voi jättää Jakomon sivustolle työpaikkailmoituksia ja etsiä siihen sopivaa tekijää työnhakijoiden profiileista ja
työntekijät voivat hakea tarjottua työtä. Palvelu on suunnattu työtä vailla oleville työnhakijoille.

LUE LISÄÄ