TYÖPAIKAN ESITTELY
Hämeen poliisilaitos toimii Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Poliisilaitoksen alueella on n. 377.000 asukasta. Alueeseen kuuluu 20 kuntaa: Asikkala, Forssa, Hartola, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Kärkölä, Lahti, Loppi, Orimattila, Padasjoki, Riihimäki, Sysmä, Tammela ja Ypäjä.
Hämeen poliisilaitoksen pääpoliisiasema sijaitsee Lahdessa. Poliisiasemia on Hämeenlinnassa, Riihimäellä, Heinolassa, Forssassa ja Orimattilassa.
Hämeen poliisilaitos huolehtii yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, poliisin hälytyspalveluista, rikosten ennalta estämisestä, selvittämisestä, tutkinnasta ja syyteharkintaan saattamisesta, poliisin lupahallinnosta sekä muista paikallispoliisille kuuluvista tehtävistä toimialueellaan.

Työpaikan tiedot: Hämeenlinnan poliisiasema Hattelmalantie 2 13130 HÄMEENLINNA

TEHTÄVÄN KUVAUS
Virka sijoittuu Hämeen poliisilaitoksen lupapalvelusektorille, Kanta-Hämeen lupayksikön lupavalvontaryhmään Hämeenlinnan poliisiasemalle. Yksikkö toteuttaa Kanta-Hämeen maakunnan alueella ampuma-aselupiin, ajo-oikeuksiin ja yksityisen turvallisuusalan lupiin kohdistuvaa valvontaa sekä asealan ja turvallisuusalan elinkeinolupien haltijoiden valvontaa. Lisäksi lupayksikkö tekee teemaluonteista valvontayhteistyötä yhdessä valvonta- ja hälytystoimintasektorin sekä kenttävalvontaryhmän kanssa mm. yleisötilaisuuksiin ja ravintoloihin. Lupavalvontaryhmään kuuluu poliisimiehiä ja siviilityöntekijöitä. Tehtävä ei ole esimiestehtävä, mutta tehtävään voi sisältyä ryhmänjohtajalle kuuluvia päivittäisjohtamiseen liittyviä suunnittelu- ja organisointitehtäviä tämän poissa ollessa. Ylikonstaapelin tehtäviin kuuluu pääasiassa päätöksentekoa ja päätöksenteon valmistelua vaativammissa ampuma-aseasioissa, aselupahakemuksiin liittyviä haastatteluja, asetarkastuksia, käytännön lupavalvontaan osallistumista sekä muita lupavalvontaryhmälle määrättyjä tehtäviä, kuten ase-elinkeinonharjoittajien toimipaikkojen tarkastuksia sekä turva-alan elinkeinoluvan haltijoihin kohdistettavia tarkastuksia. Tehtävään kuuluu satunnaisesti myös ajo-oikeusasioihin liittyvää päätöksentekoa.
Virkapaikka on Hämeenlinna.

VAATIMUKSET
Hakijalta odotamme monipuolista kokemusta poliisihallinnon eri tehtävistä sekä erityisesti ajan tasalla olevia tietoja ja taitoja ampuma-aselupiin liittyvästä lainsäädännöstä ja tehtävistä. Lisäksi tehtävä edellyttää hyvää tietoteknistä osaamista (keskeiset käytettävät järjestelmät Word, ATJ, Luhti, Luhti-Turva ja Patja), kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että tiimityöskentelyyn, erinomaista kirjallista ilmaisutaitoa, kykyä tulkita ja soveltaa juridista tekstiä, sitoutuneisuutta ja motivaatiota tehdä laaja-alaisesti ja monipuolisesti lupavalvonnan eri tehtäviä sekä valvontatehtävien luonteesta johtuen valmiutta toimia myös kenttätehtävissä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista kirjallista ilmaisukykyä, yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä valmiutta kehittää lupavalvontaryhmän toimintaa, työtapoja ja omaa osaamista sekä asiantuntijana että lupavalvontaryhmän jäsenenä. Lisäksi hakijalta odotetaan vastuuntuntoisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta, oma-aloitteisuutta ja aktiivista työotetta, joustavuutta, erinomaista oppimis- ja omaksumiskykyä sekä kykyä itsenäiseen vastuunottoon ja päätöksentekoon vaativammissa ampuma-aseasioissa.
Eduksi katsotaan ampuma-aselainsäädännön ja asetekniikan erityistuntemus ja -osaaminen, hallintolain ja rikosprosessin tuntemus, käytännön kokemus hallintopäätösten tekemisestä ja tutkintatehtävistä sekä halu sitoutua tehtävään pidempiaikaisesti. Samoin perehtyneisyys ajo-oikeuksiin liittyvässä päätöksenteossa katsotaan eduksi, vaikka kyseessä on ensisijaisesti ampuma-aseasioihin liittyvä tehtävä. Esimieskokemus voidaan katsoa hakijalle eduksi.
Kelpoisuusvaatimuksena ylikonstaapelin virkaan on poliisialipäällystön erikoistumisopintojen suorittaminen, poliisialipäällystötutkinto, poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen, poliisialipäällystön virkatutkinto, poliisin perustutkinnon tai poliisimiehistön virkatutkinnon lisäksi suoritettu korkeakoulututkinto taikka korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen.

Kielitaitovaatimuksista on säädetty poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 a §:ssä. Poliisilaitos on yksikielinen, enemmistön kielenä on suomi. Kielilainsäädännön mukaan yksikielisessä viranomaisessa edellytetään viranomaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Virkaan nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota. Se toteutetaan terveystarkastuksena poliisilaitoksen työterveyshuollossa, mikäli edellisen tarkastuksen tiedot ovat vuotta vanhempia tai nimitettävän terveydentila on edellisen terveystarkastuksen jälkeen muuttunut.

Kielitaitoa koskevat vaatimukset
Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).
Suomi – Suullinen: Hyvä, Kirjallinen: Hyvä
Ruotsi – Ymmärtäminen: Tyydyttävä

Viran palkkaus määräytyy poliisin palkkausjärjestelmän vaativuustason 40.11 mukaan. Voimassa olevan taulukon mukaan peruspalkka on 2 706,12 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan kokemusosaa enintään 14 % ja henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella määräytyvää palkanosaa enintään 32 %.

1.1.2021 tai sopimuksen mukaan.
116:15 h/3 vkoa (5.10.2020 lukien 114.45/3 vkoa)
Vakinainen.
Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Virkaa täytettäessä voidaan soveltaa koeaikaa.
ID: 26-1144-2020