Universitetslärare i nordisk historia, för tid…, Åbo Akademi, Turku

/Universitetslärare i nordisk historia, för tid…, Åbo Akademi, Turku

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi är en dynamisk och gränsöverskridande miljö i vilken mångsidig forskning bedrivs, bland annat utifrån akademins minoritetsprofilering.

Åbo Akademi söker en universitetslärare i nordisk historia för anställning 1.8.2019-31.7.2020 till fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT). Anställningen är ett vikariat.

https://www.abo.fi/amnen/historia/, med inriktningarna allmän historia respektive nordisk historia, ingår i utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi vid Åbo Akademi och har hundratalet aktiva studenter på kandidat- och magisternivå. Studier i ämnet bedrivs med sikte på filosofieexamina. Grundstudierna gemensamma för samtliga studerande, valet av av antingen allmän eller nordisk historia sker inför fördjupade studier. De centrala forskningsfälten vid ämnet är överlappande rum och regioner under den tidigmoderna och moderna perioden, politisk kultur i ett långt tidsperspektiv, tidigmodern och modern militärhistoria, radikala transnationella rörelser under 1900-talet, språk och identifikation ur historiskt perspektiv samt lokal-, samhälls-, genus- och miljöhistoria.

ARBETSBESKRIVNING

Universitetslärarens arbetsuppgifter består i första hand av undervisning och därtill hörande administration. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att delta i undervisning, handledning och granskning av lärdomsprov på kandidat- och magisternivå och att delta i att utveckla ämnets utbildning och forskning.

Universitetsläraren i nordisk historia är kursansvarig för grundkurs i historia II, Arkivkunskap, Metod och teori 2: övningar, Proseminarium och kandidatavhandling, samt för utbildningslinjens poolkurs i historiebruk och ingår i lärarteamet i för utbildningslinjens poolkurs i genus och samhälle. Därutöver deltar universitetsläraren i nordisk historia tillsammans med lärarteamet från Åbo universitet i utvecklignen av och i undervisningen och handledningen i den gemensamma utbildningen på magisternivå i arkivstudier och dokumenthantering. I uppgifterna ingår också att delta i den pedagogiska utvecklingen på området. Universitetsläraren ska samverka med lärare och forskare nationellt och internationellt och bedriva forskning i relation till ämnets forskningsprofiler samt delta i utvecklingen av densamma. En tredjedel av arbetstiden kan reserveras för egen forskning.

Universitetsläraren har ett stort utbildningsansvar med mycket kontaktundervisning. För att framgångsrikt kunna utföra arbetsuppgifterna bör läraren vara aktiv och delaktig i undervisnings- och forskningsmiljön på campus.

Universitetslärare omfattas av systemet med helhetsarbetstid om 1624 timmar per år. Arbetsuppgifterna definieras närmare i en årlig arbetsplan (i enlighet med Personalinstruktion för Åbo Akademi, godkänd av styrelsen 17.8.2017).

BEHÖRIGHET OCH BEDÖMNING

Av universitetslärare krävs, enligt styrelsens beslut, pedagogisk kompetens och doktorsexamen i undervisningsämnet eller närstående ämne. En bred ämneskompetens är nödvändig, då universitetsläraren förväntas undervisa en mångfald olika kurser. Meriterande för befattningen universitetsläraren har undervisnings- och handledningserfarenhet inom områden som sammanfaller med ämnets undervisningsuppdrag.

Vid bedömningen och jämförelsen av sökande till befattningen beaktas följande kriterier i den nedan prioriterade ordningen:

– Pedagogisk kompetens (50 %), inklusive undervisnings- och handledningserfarenhet, erfarenhet av undervisningsplanering och -utveckling, universitetspedagogiska studier eller motsvarande som bedöms i enlighet med rektors beslut om pedagogisk kompetens för lärare och forskare vid Åbo Akademi (20.6.2012).
– Vetenskaplig kompetens (40 %), vilket innefattar forskningsmeriter såsom vetenskapliga publikationer på området och inhämtad extern forskningsfinansiering.
– Samverkan (10 %) inklusive samhälleliga uppdrag, erfarenhet av att samverka i nationella och internationella nätverk samt god samarbetsförmåga och administrativ förmåga.

Anställning görs efter en helhetsbedömning av skicklighet i relation till den sökandes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Vid nyanställning tillämpas prövotid.

ALLMÄNNA SPRÅKKRAV
Undervisnings- och examensspråket vid Åbo Akademi är svenska. Kraven på språkkunskaper i svenska och finska för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår av http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090558 samt i http://web.abo.fi/befattningar/sprakinstruktionen_larare2010.pdf (25.2.2010). Utvecklingsarbetet för den gemensamma utbildningen på magisternivå i arkivstudier och dokumenthantering med Åbo universitet förutsätter kunskap i finska.

LÖN
Lönen erläggs enligt kravnivå 5-6 för undervisande och forskande personal. Därtill kommer en på prestationer baserad individuell lönedel.

ANSÖKAN
Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökningsformuläret nedan (på http://www.abo.fi/rekrytering) senast 12.4.2019, kl. 15.00 (finsk tid). Till ansökan fogas följande bilagor:

– universitetsportfölj enligt modellen: http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/anvisningarforuniportfolj.pdf inklusive fullständig publikationslista och intyg över för uppgiften lämplig doktorsexamen
– högst 2 publikationer som sökande vill uppvisa som stöd för sin vetenskapliga behörighet (länk till online-text eller pdf)
– en kort forskningsplan (högst 2 s.)
– en redogörelse (högst 2 s.) på sökandes mest relevanta erfarenheter för uppdraget
– en kort pedagogisk självreflektion (högst 1 s.)
– eventuella övriga intyg (språkintyg, intyg över pedagogiska studier)
– kontaktuppgifter till två referenser.

Sökande kan inbjudas till intervju och ombes avge undervisningsprov.

INFORMATION
Närmare information om befattningen ges av ämnesansvarig professor Holger Weiss (holger.weiss@abo.fi, eller +358 469216400), biträdande professor Johanna Ilmakunnas (johanna.ilmakunnas@abo.fi, eller +358 503416426) eller (om ansökningsprocessen) HR-specialist Jenni Kronqvist (jenni.kronqvist@abo.fi, eller 050-4013660).

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.2019-03-15T21:29:24+00:00