TYÖPAIKAN ESITTELY
Työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva, työnantajia ja työnhakijoita palveleva paikallishallinnon viranomainen. TE-palvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan.
TE-palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä.

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan.
Työpaikan tiedot: Kaakkois-Suomen TE-toimisto Hallituskatu 7 B 45100 KOUVOLA

TEHTÄVÄN KUVAUS
Kaakkois-Suomen TE-toimistossa on haettavana psykologin virka, jonka sijoituspaikka on TE-toimiston Kotkan toimipaikka.

Työ- ja elinkeinotoimiston psykologin perustehtävä on tarjota ammatinvalinta- ja uraohjausta henkilöasiakkaan tukemiseksi ammatinvalinnassa, ammatillisessa kehittymisessä ja työelämään sijoittumisessa. Tehtävässä korostuu puhelimitse ja etäyhteydellä tehtävä ohjaus ja asiakaspalvelu, minkä lisäksi ohjauskeskusteluja käydään myös kasvokkain. TE-toimiston toimipaikkojen ohella työtä tehdään myös Ohjaamojen ja monialaisen yhteispalvelun toimipisteissä.

Psykologin tehtäviin kuuluu TE-toimiston henkilöasiakkaiden ammatinvalinta ja uraohjaus. Tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saada aikaan konkreettinen asiakkaan edellytyksiä ja toiveita vastaava työtä tai koulutusta koskeva ammatillinen suunnitelma. Asiakkaiden tilanteet, taustat, valmiudet ja tuen tarve vaihtelevat. Työ on asiakaskunnan erityistarpeet huomioivaa yksilöasiakastyötä, jossa selvitetään ja arvioidaan asiakkaan työkykyä, oppimisedellytyksiä, hoidon tai lisätutkimusten ja ammatillisen kuntoutuksen tarvetta sekä soveltuvuutta eri työtehtäviin. Työhön kuuluu mm. kokonaiskuvan muodostaminen asiakkaan tilanteesta ja palvelutarpeista erilaista informaatiota hyödyntäen.

Työvälineinä psykologi käyttää ohjauskeskusteluja, psykologisia testi- ja arviointimenetelmiä sekä mm. työ- ja koulutuskokeilua ja tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Työ on keskeisesti asiakkaan motivointia ja tukemista kohti toimivia ammatillisia ratkaisuja ja konkreettisten keinojen etsimistä asiakkaan elämäntilanteen kuormitustekijöiden lieventämiseksi tai poistamiseksi esim. ohjaamalla häntä terveydenhuollon palvelujen piiriin.

Tehtäviin kuuluu päivittäinen yhteistyö TE-toimiston eri palvelujen asiantuntijoiden kanssa sekä tarvittaessa neuvottelut asiakkaan tilanteeseen liittyvien yhteistyötahojen kanssa. Tehtävään kuuluu myös osallistuminen koulutusten ja TE-palvelujen suunnitteluun asiakastarpeiden näkökulmasta sekä monialainen verkostoyhteistyö.

VAATIMUKSET
Odotamme hakijalta ohjauksellisen asiakaspalvelun taitoa, psykologisen tiedon ja arviointimenetelmien hallintaa ja kykyä soveltaa niitä uraohjauksessa. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan työmarkkinoiden, toimialojen, ammattien ja koulutusjärjestelmän sekä ammatillisen kuntoutuksen kentän tuntemusta ja ymmärrystä terveydellisten rajoitteiden ja oppimisen erityisvaikeuksien vaikutuksesta urasuunnitteluun.

Odotamme kykyä ja halua itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kannustavaa, motivoivaa työotetta. Myös asiakaskunnan tarpeiden ja TE-palvelujen sekä muiden niitä vastaavien palvelujen ja sidosryhmien tuntemus on eduksi.
Arvostamme aiempaa tehtävän hoitoa tukevaa työkokemusta ja käytännössä osoitettua kykyä toimia erilaisten ohjausta tarvitsevien asiakkaiden kanssa sekä hyviä valmiuksia tehdä ohjausta puhelimitse tai etäyhteyden välityksellä.
Kelpoisuusehtona on psykologian maisterin tutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai erikseen suoritettu ylin arvosana psykologiassa.
Kielitaitoa koskevat vaatimukset
Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).
Suomi – Suullinen: Erinomainen , Kirjallinen: Erinomainen , Ymmärtäminen: Erinomainen
Ruotsi – Ymmärtäminen: Tyydyttävä

Palkkaus määräytyy TE-hallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason T08 mukaisesti.

Tehtäväkohtainen palkanosa on 2 797,33 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka voi olla enimmillään 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Uudella henkilöllä suoriutumiseen perustuva palkanosa määrittyy tyypillisesti välille 15 – 19 %.
Työnantajan tukema lounas-, kulttuuri- ja liikuntaetu. Työterveyshuolto.

Kyseessä on viransijaisuus, joka kestää enintään siihen asti, kun vakinainen viranhaltija palaa virkaansa. Koeaika 6 kk.
Liukuva työaika
Määräaikainen (yli 12 kk).
Virka on viraston yhteinen. Selvitys lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä: Valitulla on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)
ID: 32-705-2020