Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana perhetyöntekijän sijaisuus ajalle 1.9.2020 – 30.1.2021. Toimen sijoituspaikka on perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tulosalueella, perhesosiaalityön tulosyksikössä, perheneuvolan nuorten tiimissä.

Perheneuvolatyö sisältää mm. kasvatus- ja perheneuvontaa, lapsen/nuoren tutkimusta ja hoitoa, parisuhteen ongelmien selvittelyä ja perheasioiden sovittelua. Lisäksi perheneuvolassa toteutetaan lasten ja nuorten psykiatrista hoitoa. Perheneuvolassa työskentelee tällä hetkellä kaksi sosiaalityöntekijää, psykologi, perhe- ja pariterapeutti, perheneuvoja, neljä sairaanhoitajaa, perhetyöntekijä, asiakassihteeri ja palveluesimies. Lasten- ja nuorten psykiatrin erikoislääkärin konsultaatiopalvelut ovat käytettävissä. Perheneuvola sijaitsee samoissa tiloissa sosiaalipalvelukeskuksen kanssa mahdollistaen laajan moniammatillisen työn asiakkaiden parhaaksi. Neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulujen ja sosiaalityön kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Perheneuvolan perhetyöntekijän tehtäviin kuuluu asiakkaan palvelutarpeen kartoitusta, järjestää ensisijaisia palveluja ja tukitoimia, kuntouttaa nuoria sekä heidän perheitään kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa, vanhempien henkilökohtaisissa ja parisuhteeseen liittyvissä asioissa sekä vanhempien ja perheen vuorovaikutussuhteisiin liittyvissä asioissa. Työ edellyttää mm. hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, paineensietokykyä sekä näkemystä lapsiperheiden palvelujen kehittämiseen.

Kelpoisuusehtona toimeen on sosionomi (AMK) pätevyys sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 3 §:n ja 8 §:n mukaisesti. Eduksi katsotaan perhearviointi- ja neuropsykiatrinen osaaminen.

Arvostamme aktiivista, innovatiivista, asiakaslähtöistä ja terapeuttista työskentelyotetta sekä monipuolista työkokemusta lasten, nuorten ja perheiden parissa. Edellytämme tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, voimavarakeskeisyyttä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain (542/2002) mukainen rekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.