Kårkulla samkommun rekryterar

EN PEDAGOGISK HANDLEDARE (1444)

i deltid, 19h/vecka, till omsorgsbyrån i Helsingfors. Anställningen är för tiden 12.10.2020-31.5.2021 och anställningen inleds enligt överenskommelse.

Du ingår i ett inspirerande och mångprofessionellt team. Till arbetsuppgifterna hör bland annat att delta i nätverks- och IP-möten och fungera som sekreterare för dessa. Arbetet går delvis att utföra på distans och passar t.ex. någon som önskar arbeta vid sidan om studierna.

Du arbetar utgående från ett socialpedagogiskt- och personcentrerat arbetssätt. Viktiga värderingar som styr vårt arbetssätt är brukarens delaktighet, självbestämmande och valfrihet.

Behörighetsvillkoren för en pedagogisk handledare är lämplig högskoleexamen eller motsvarande tidigare examen på institutnivå enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (§ 8 och § 12 mom 2 817/2015) och sådan kännedom om området som uppgiften förutsätter. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs.

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA och anställningen inleds med prövotid. I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016) och ett utdrag ur straffregistret.

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till regionchef Ingela Lindholm och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors och ska vara oss tillhanda senast den 7.10.2020.

Närmare information ger regionchef Ingela Lindholm , tfn 0247 431 305 , [email protected]

Organisationsbeskrivning:

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

23.9.2020